2018-03-23

Statut

                                                   Załącznik do Uchwały Nr XX/136/08   

Rady Miejskiej w Bolkowie z dnia 30 maja 2008r.

 

 

S T A T U T

BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY I MIASTA BOLKÓW

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Biblioteka Publiczna Gminy i Miasta Bolków zwana dalej „Biblioteką", działa na podstawie:

1. ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach /Dz.U. Nr 85, poz. 539 ze zm./,

2. ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej /Dz.U. z 2001r. Nr 13, poz. 123 ze zm./,

3. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm./,

4. niniejszego statutu.

§ 2

1.Siedzibą Biblioteki jest miasto Bolków, a terenem jej działania miasto i gmina Bolków.

§ 3

1. Biblioteka jest samorządową instytucją kultury, dla której organizatorem jest Gmina Bolków. Prowadzi w szczególności działalność w zakresie upowszechniania kultury. 2. Wpisana do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez organizatora Biblioteka posiada osobowość prawną.

§ 4

1. Bezpośredni nadzór nad działalnością Biblioteki sprawuje Burmistrz Bolkowa.

2. Nadzór merytoryczny oraz poradnictwo fachowe w działalności Biblioteki sprawuje Powiatowa Biblioteka Publiczna w Jaworze.

§ 5

Pieczęcią urzędową Biblioteki jest pieczęć podłużna o treści: „Biblioteka Publiczna Gminy i Miasta Bolków”.

 

II. CELE I ZADANIA BIBLIOTEKI

§ 6

Do podstawowych zadań Biblioteki należy: - gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych, - obsługa użytkowników, przede wszystkim udostępnianie książek, czasopism i innych materiałów bibliotecznych, - prowadzenie działalności informacyjnej dotyczącej posiadanych zbiorów, - sprawowanie nadzoru organizacyjnego nad siecią placówek filialnych.

§ 7

Szczegółowy zakres działania Biblioteki obejmuje:

1. planowanie i dokonywanie zakupu książek, prenumeraty czasopism, ocena ich przydatności w środowisku przy równoczesnym uwzględnianiu wskazówek i propozycji władz samorządowych i społeczności gminy,

2. gromadzenie, opracowanie i udostępnianie zbiorów zgodnie z aktami prawnymi, normalizacyjnymi i klasyfikacyjnymi obowiązującymi biblioteki publiczne w Polsce,

3. udostępnianie zbiorów czytelnikom na miejscu, wypożyczanie do domu, wypożyczanie filiom i z filii zbiorów bibliotecznych,

4. prowadzenie służby informacyjno-bibliograficznej, działalności czytelniczej i popularyzacyjnej książki.

§ 8

Zadania programowe i działania na rzecz rozwoju gminy Biblioteka realizuje przy współpracy z placówkami upowszechniania kultury /dom kultury, kluby, œświetlice/, bibliotekami innych sieci / szkolne, fachowe/, organizacjami społeczności wiejskiej, społeczno-politycznymi, młodzieżowymi i wszelkimi innymi instytucjami znajdującymi się na terenie gminy i miasta Bolków.

 

III. ORGANIZACJA I GOSPODARKA FINANSOWA BIBLIOTEKI

§ 9

1. Bibliotekę Publiczną Gminy i Miasta Bolków tworzą: - Biblioteka Publiczna w Bolkowie- Oddział dla Dorosłych i Oddział Dziecięco- Młodzieżowy, - filie w Kaczorowie, Lipie i Wierzchosławicach. Każda z wymienionych jednostek prowadzi wypożyczalnię i czytelnię.

2. Bibliotekę reprezentuje i zarządza jej działalnością dyrektor Biblioteki.

3. Dyrektor Biblioteki reprezentuje potrzeby placówek filialnych w gminie. Za działalność placówki filialnej odpowiada kierownik filii bibliotecznej.

4. Organizację wewnętrzną Biblioteki określa regulamin organizacyjny nadany przez dyrektora, po zasięgnięciu opinii Burmistrza Bolkowa.

§ 10

1. Dyrektora Biblioteki powołuje i odwołuje Burmistrz Bolkowa.

2. Pozostałych pracowników Biblioteki zatrudnia i zwalnia jej dyrektor.

§ 11

1. Biblioteka jako instytucja kultury gospodaruje samodzielnie przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania, 2. Biblioteka prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej /Dz.U. z 2001 r. Nr 13 poz. 123 ze zm./.

3. Obsługę finansowo-księgową prowadzi księgowość Gminno-Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu I Rekreacji w Bolkowie.

§ 12

1. Statut Biblioteki nadaje Rada Miejska w Bolkowie. 2. Dokonywanie wszelkich zmian w statucie odbywa się w trybie jak dla jego nadania.

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się